fbpx ...

TOOLBOX Ciągłego Doskonalenia

SAFETYWALK – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Organizacji

Identyfikacja miejsc, w których może występować podwyższony poziom ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

SAFETYWALK jest narzędziem dostarczającym istotnych danych do przeprowadzenia analizy ryzyka, określenia poziomu ryzyka, podjęcia działań związanych z mitygacją ryzyk i zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy.

Bezpieczne warunki pracy powinny stanowić jeden z podstawowych elementów analizy procesu podczas realizacji projektów Ciągłego Doskonalenia. Miejsca o największym stopniu ryzyka powinny być monitorowane z częstotliwością adekwatną do zdefiniowanego poziomu ryzyka.

Od ogółu do szczegółu.

Koncepcja Ciągłego Doskonalenia powinna obejmować również kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa życia i zdrowia pracowników.

Realizowane procesy z występującymi zagrożeniami stanowią istotne ryzyka biznesowe, związane z ewentualnymi przerwami w realizacji procesów, absencją pracowników, wypłatą odszkodowań czy na koniec z odpowiedzialnością prawną kierownictwa firmy za zaniedbania. Inwestycja w bezpieczeństwo pracowników stanowi zatem swoistą polisę ubezpieczeniową dla firmy i zarządzających.

Dlatego analiza procesów pod kątem występowania w nich miejsc szczególnie niebezpiecznych dostarcza nam informacji o niezbędnych działaniach, potrzebnych do zapewnienia wymaganego finalnego poziomu bezpieczeństwa.

Ktoś powie, przecież to nic nowego, przecież obligatoryjnie należy przeprowadzić Ocenę Ryzyka Zawodowego i wdrożyć działania z niej wynikające.

Tak, ale w wielu przypadkach Ocena Ryzyka Zawodowego jest w firmach przeprowadzana jednorazowo i przez wiele lat (!) utrzymywana na takim samym niezmienianym poziomie.

SAFETYWALK jako integralna część kultury organizacyjnej przyczyni się do poprawy świadomości bezpieczeństwa w miejscu pracy, minimalizacji ryzyka, oraz zwiększenia zaangażowania pracowników w tworzenie bezpiecznego środowiska. Ustanowienie tego procesu jako stałego elementu cyklu Ciągłego Doskonalenia zapewni, że bezpieczeństwo stanie się priorytetem we wszystkich obszarach organizacji.

5 argumentów

Jakie warunki zatem winien spełniać efektywny SAFETYWALK?

  1. Zaplanuj SAFETYWALK jako cykliczny, stały element kultury organizacyjnej Twojej firmy

Określ częstotliwość, cele i zakres SAFETYWALK. Wprowadź to jako część rutyny organizacyjnej, by stało się naturalnym procesem.

Zaangażuj pracowników na różnych szczeblach hierarchii, aby promować kulturę otwartości i współpracy, ze szczególnym zaangażowaniem kierownictwa.

Sporządź harmonogram SAFETYWALK i dokumentuj wyniki, pomagając utrzymać kontynuację działań doskonalących i aktualność Oceny Ryzyka Zawodowego do zmieniających się warunków pracy.

Wprowadź SAFETYWALK jako element onboardingu nowych pracowników w celu integracji doskonalenia bezpieczeństwa w codziennej pracy, poprzez reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem pracy.

  1. Skup się na bezpieczeństwie w obszarach krytycznych.

Identyfikuj krytyczne miejsca w procesach biznesowych, gdzie istnieje zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników.

Analizuj procesy pod kątem punktów krytycznych i minimalizuj ryzyko wystąpienia wypadków. Wykorzystaj SAFETYWALK do aktywnego zaangażowania pracowników do identyfikacji ryzyk i potencjałów doskonalenia procesów w obszarze bezpieczeństwa pracy.

  1. Pytaj – 5WHY , 5W2H

5WHY: Stawiaj pytania “dlaczego” pięć razy, aby docierać do przyczyn źródłowych problemów i unikać jedynie powierzchownych rozwiązań.

5W2H (Co, Dlaczego, Gdzie, Kiedy, Kto, Jak, Ile): Używaj tego zestawu pytań, aby uzyskać kompleksowe zrozumienie sytuacji i zidentyfikować kluczowe aspekty problemów.

  1. Zbierz wyniki obserwacji i poddaj analizie

Sporządź szczegółowe notatki, fotografie czy nagrania dotyczące obserwowanych procesów i zachowań pracowników w miejscach szczególnie narażających życie i zdrowie pracowników.

Sumuj wyniki SAFETYWALK, identyfikuj powtarzające się problemy oraz określ trendy, aby dostarczyć danych do przeprowadzenia systematycznej Oceny Ryzyka Zawodowego.

  1. Opracuj plan poprawy i cyklicznie monitoruj – PDCA

Plan (Plan): Na podstawie wyników SAFETYWALK, opracuj plan poprawy. Określ konkretne cele, działania do podjęcia i terminy.

Realizacja (Do): Wdroż plan poprawy, zaangażuj odpowiednie zespoły i monitoruj postępy.

Sprawdzenie (Check): Regularnie oceniaj efekty działań, porównując wyniki z oczekiwaniami. Analizuj, czy cel został osiągnięty.

Dostosowanie (Act): Na podstawie analizy, dostosuj strategię, aby uwzględnić nowe informacje i kontynuuj proces cyklu PDCA.

Podsumowanie

SAFETYWALK powinien być prowadzony w każdym zidentyfikowanym miejscu (GEMBA), gdzie występuje największe ryzyko dla życia i zdrowia w procesach produkcyjnych . Jednym z głównych zadań LIDERÓW ZMIAN jest identyfikacja tych miejsc i aktywne ich monitorowanie.

 

Więcej praktycznych informacji dotyczących narzędzi i technik Ciągłego Doskonalenia znajdziesz na

cenajakosci.pl/toolbox

Poznaj mój autorski program QIPS – Szybkich Usprawnień w Rozwiązywaniu Problemów!

 

0
Continue
shopping
shopping cart (0)

No products in the cart.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.