fbpx ...

________________________________________
Szanowny Czytelniku,
w związku z wejściem w życie zasad przetwarzania danych osobowych regulowanych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych dotyczącej przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), dochowując staranności chcemy Ci przekazać poniższe informacje.

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Daniel Szałwiński „STRENG” z siedzibą w Chojnicach, ul. Fredry 10a. Twoje dane osobowe zostały podane przez Ciebie dobrowolnie w trakcie dotychczasowej współpracy.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane przetwarzamy, ponieważ wyraziłeś na to uprzednio zgodę, w celu m.in.:
o przesyłania informacji w zakresie systemów zarządzania opartych o standardy ISO oraz oferowanych narzędzi i produktów materialnych i/lub cyfrowych oferowanych przez „STRENG” Daniel Szałwiński – informacji mających na celu rozwój wiedzy,
o przesyłania newsletterów z aktualnościami i informacjami, które mogą być dla Ciebie istotne,
o informowania o organizowanych szkoleniach stacjonarnych i online oraz promocjach z nimi związanymi,
o w celach związanych z działaniami promocyjnymi „STRENG” Daniel Szałwiński w szczególności przez e-mail oraz telefon, z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO),
o zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych (w przypadku dodatkowego wyrażenia przez Państwa zgody wynikającej z przepisów dotyczących komunikacji elektronicznej).
Twoje dane przetwarzamy również w celu wypełnienia obowiązków wynikających z litery prawa min. polegającego na:
o wystawianiu faktur za realizowane usługi
o w celu zawarcia i wykonania zobowiązań wynikających z ofert i zawartych umów
o obsługę zapytań o dostawy specjalistycznych usług doradczych oraz produktów materialnych i/lub cyfrowych w ramach działalności gospodarczej, prowadzonej przez „STRENG” Daniel Szałwiński
o przeprowadzenie działań związanych z rezerwacją miejsca na szkoleniu, dostarczeniem materiałów szkoleniowych, wystawieniem certyfikatów, zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniu
o windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych i arbitrażowych.
Odbiorca danych
Odbiorcami danych osobowych w ramach prowadzonej działalności „STRENG” Daniel Szałwiński są:
• podmioty wspomagające działalność biznesową „STRENG” Daniel Szałwiński – jak dostawcy usług informatycznych, kurierskich, pocztowych, telefonicznych i księgowych

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane do chwili wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. W każdej przesłanej przez nas wiadomości znajdziesz bezpośredni link do usunięcia swoich danych z naszej bazy. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, z jednoczesnym uwzględnieniem podstaw prawnych nadrzędnych.
Czas przetwarzania danych po zakończeniu realizacji celów wynikających z zawartych umów, jest przedłużony o terminy wynikające z dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń.
Czas przetwarzania danych również regulowany jest wymaganiami akredytacyjnymi i dla dokumentów związanych z certyfikacją i oceną zgodności termin przechowywania danych to 12 lat.

Jakie masz prawa?
Zgodnie z zapisami rozporządzenia, z którym możesz zapoznać się pod linkiem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679, przysługuje Ci prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
• w przypadku gdy uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego kierując ją wprost do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych przy ul. Stawki 2 w Warszawie https://uodo.gov.pl/
Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod adresem info@cenajakosci.pl lub dzwoniąc pod numer +48 602 471351
Wersja: sierpień 2023r.

0
Continue
shopping
shopping cart (0)

No products in the cart.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.