fbpx ...

QUALITYWALK

TOOLBOX Ciągłego Doskonalenia

QUALITYWALK – Wizyta w miejscu, w którym powstaje JAKOŚĆ

Identyfikacja miejsc, w których brak jakości może spowodować istotne problemy dla organizacji jest kluczowym elementem analizy ryzyka.

QUALITYWALK jest narzędziem dostarczającym istotnych danych do przeprowadzenia analizy ryzyka, określenie poziomu ryzyka, podjęcia działań związanych z mitygacją ryzyk i zapewnieniem ciągłości działania.

Jakość nie jest przypisana wyłącznie do cech charakterystycznych naszego wyrobu lub usługi, ale jest wynikiem doskonałości operacyjnej naszych procesów.

Od ogółu do szczegółu.

Koncepcja Ciągłego Doskonalenia zakłada udział i znaczenie każdej pojedynczej operacji w realizacji procesów operacyjnych w dostarczaniu wartości dodanej dla klienta procesu.

Realizowane procesy stanowią sieć wzajemnie powiązanych i przenikających się działań, więc każdy z pojedynczych elementów wpływa na finalny poziom jakości procesu oraz dostarczanego wyrobu i/lub usługi.

Dlatego analiza procesów pod kątem występowania w nich punktów krytycznych dostarcza nam informacji o niezbędnych działaniach, potrzebnych do zapewnienia wymaganego finalnego poziomu jakości.

QUALITYWALK jako szczególna odmiana GEMBAWALK skupia się na identyfikowaniu kluczowych, krytycznych punktów w procesach biznesowych – miejsc, w których kształtowana jest JAKOŚĆ.

Na końcu finalna jakość zależy od decyzji (mikrodecyzji) podejmowanych bezpośrednio przez pracowników operacyjnych, stojących na pierwszej linii realizacji procesów.

Jakie warunki zatem winien spełniać efektywny QUALITYWALK?

  1. Zaplanuj QUALITY WALK jako cykliczny, stały element kultury organizacyjnej Twojej firmy

Określ częstotliwość, cele i zakres QUALITY WALK. Wprowadź to jako część rutyny organizacyjnej, by stało się naturalnym procesem.

Zaangażuj pracowników na różnych szczeblach hierarchii, aby promować kulturę otwartości i współpracy.

Sporządź harmonogram QUALITY WALK i dokumentuj wyniki, pomagając utrzymać kontynuację działań doskonalących.

Wprowadź QUALITY WALK jako element onboardingu nowych pracowników w celu integracji doskonalenia jakości w codziennej pracy.

  1. Skup się na miejscach, w których powstaje JAKOŚĆ.

Identyfikuj kluczowe punkty w procesach biznesowych, gdzie kształtowana jest jakość.

Analizuj procesy pod kątem punktów krytycznych i minimalizuj ryzyko powstawania błędów.  Wykorzystaj QUALITY WALK do identyfikacji potencjałów doskonalenia procesów i podejmowania właściwych decyzji przez pracowników operacyjnych.

  1. Pytaj – 5WHY , 5W2H

5WHY: Stawiaj pytania “dlaczego” pięć razy, aby docierać do przyczyn źródłowych problemów i unikać jedynie powierzchownych rozwiązań.

5W2H (Co, Dlaczego, Gdzie, Kiedy, Kto, Jak, Ile): Używaj tego zestawu pytań, aby uzyskać kompleksowe zrozumienie sytuacji i zidentyfikować kluczowe aspekty problemów.

  1. Zbierz wyniki obserwacji i poddaj analizie

Sporządź szczegółowe notatki, fotografie czy nagrania dotyczące obserwowanych procesów.

Sumuj wyniki QUALITY WALK, identyfikuj powtarzające się problemy oraz określ trendy, aby dostarczyć danych do głębszej analizy.

  1. Opracuj plan poprawy i cyklicznie monitoruj – PDCA  

Plan (Plan): Na podstawie wyników QUALITY WALK, opracuj plan poprawy. Określ konkretne cele, działania do podjęcia i terminy.

Realizacja (Do): Wdroż plan poprawy, zaangażuj odpowiednie zespoły i monitoruj postępy.

Sprawdzenie (Check): Regularnie oceniaj efekty działań, porównując wyniki z oczekiwaniami. Analizuj, czy cel został osiągnięty.

Dostosowanie (Act): Na podstawie analizy, dostosuj strategię, aby uwzględnić nowe informacje i kontynuuj proces cyklu PDCA.

QUALITY WALK powinien być prowadzony w każdym zidentyfikowanym miejscu (GEMBA), gdzie występuje największe ryzyko występowania problemów związanych z jakością. Jednym z głównych zadań LIDERÓW ZMIAN jest identyfikacja tych miejsc i aktywne ich monitorowanie.

Kolejnym elementem działań związanych z monitorowaniem GEMBA są dedykowane SAFETY WALK, o czym opowiem w kolejnych artykułach z serii TOOLBOX Ciągłego Doskonalenia.

Więcej praktycznych informacji dotyczących narzędzi i technik Ciągłego Doskonalenia znajdziesz na

cenajakosci.pl/toolbox

Poznaj mój autorski program QIPS – Szybkich Usprawnień w Rozwiązywaniu Problemów!

0
Continue
shopping
shopping cart (0)

No products in the cart.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.