fbpx ...

Cykl PDCA

TOOLBOX Ciągłego doskonalenia

Cykl PDCA, czyli planowanie, wykonywanie, sprawdzanie i działanie, to model zarządzania jakością, który może być wykorzystywany w codziennym zarządzaniu.

Cykl ten jest podstawą wielu metod i narzędzi zarządzania jakością, takich jak Six Sigma, Lean Management czy Kaizen.

Składa się z czterech etapów:

PLAN – Planowanie – na tym etapie określa się cel i zakres zmian, które należy wprowadzić. Należy również zaplanować działania, które zostaną podjęte w celu osiągnięcia tych zmian.

DO – Wykonanie – na tym etapie wprowadzane są zmiany zgodnie z planem.

CHECK – Sprawdzanie – na tym etapie ocenia się, czy zmiany przyniosły oczekiwane rezultaty.

ACT – Działanie – na tym etapie wprowadzane są dodatkowe zmiany lub działania korygujące, jeśli to konieczne.

Cykl PDCA może być wykorzystywany do zarządzania różnymi aspektami codziennego zarządzania, takimi jak:

 • Osiąganie celów biznesowych
 • Usprawnianie procesów
 • Rozwiązywanie problemów
 • Pozyskiwanie nowych klientów
 • Utrzymanie aktualnych klientów

Przykłady zastosowania cyklu PDCA w głównych obszarach biznesowych organizacji:

Produkcja – cykl PDCA może być wykorzystywany do poprawy jakości produktów lub procesów produkcyjnych.

Zarządzanie – cykl PDCA może być wykorzystywany do poprawy efektywności zarządzania firmą.

Marketing – cykl PDCA może być wykorzystywany do poprawy skuteczności działań marketingowych.

Obsługa klienta – cykl PDCA może być wykorzystywany do poprawy jakości obsługi klienta.

Przy planowaniu realizacji projektów Ciągłego Doskonalenia kieruj się poniższymi wskazówkami:

PLAN – Stwórz jasny i realistyczny plan. Określ, co chcesz osiągnąć i jak tego dokonasz.

DO – Włącz do planu konkretne działania i terminy realizacji. To pomoże Ci utrzymać motywację i postępować zgodnie z planem.

CHECK – Mierz swoje postępy. Monitoruj swoje postępy i wprowadzaj zmiany w razie potrzeby.

ACT– Nie bój się prosić o pomoc. Jeśli masz trudności z realizacją postanowień, nie bój się poprosić o pomoc współpracowników, mentora lub doradcy biznesowego.

Przykład zastosowania cyklu PDCA w produkcji

Przykładem zastosowania cyklu PDCA w produkcji może być sytuacja, w której firma chce poprawić jakość procesu malowania produktów. W etapie planowania firma ustala, jakie są oczekiwane rezultaty, czyli jaki poziom jakości ma zostać osiągnięty. Następnie firma identyfikuje ryzyka wystąpienia niezgodności, które mogą pojawić się  w procesie malowania. W etapie wykonywania firma wprowadza działania, które mają na celu wyeliminowanie tych przyczyn. W etapie sprawdzania firma sprawdza, czy działania przyniosły oczekiwane rezultaty. Jeśli nie, to w etapie działania firma wprowadza kolejne zmiany oraz przechodzi kolejny raz przez całą sekwencję, aż do uzyskania efektów wyjściowych z oczekiwanymi wymaganiami, zdefiniowanymi w fazie planowania.

W tym konkretnym przykładzie działania, które firma może wprowadzić, to:

 • Ulepszenie procesu przygotowywania powierzchni do malowania
 • Użycie lepszej jakości farby
 • Wprowadzenie nowych procedur malowania
 • Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności operatorów poprzez praktyczne szkolenia

Poprzez systematyczne stosowanie cyklu PDCA firma może stopniowo poprawiać jakość procesu malowania, aż do osiągnięcia oczekiwanego poziomu.

Zalety cyklu PDCA

Cykl PDCA ma wiele zalet:

 • Jest to prosty i łatwy do zrozumienia model
 • Może być wykorzystywany w różnych obszarach działalności firmy
 • Jest to model cykliczny, który pozwala na ciągłe doskonalenie

Wady cyklu PDCA

Cykl PDCA ma również pewne wady, takie jak:

 • Może być czasochłonny
 • Wymaga zaangażowania pracowników, a to nie zawsze jest możliwe do osiagnięcia
 • Nie zawsze jest łatwe określenie przyczyn niezgodności – wymagana jest znajomość i umiejętności określania przyczyn źródłowych niezgodności oraz identyfikacji i szacowania ryzyka

Ostatni etap cyklu opiera się na ocenie wyników realizacji działań.  Pozwala ona na sprawdzenie, czy działania przyniosły oczekiwane rezultaty, a także na identyfikację obszarów, w których konieczne są dalsze działania.

Więcej praktycznych informacji dotyczących narzędzi i technik Ciągłego Doskonalenia znajdziesz na

cenajakosci.pl/toolbox

Poznaj mój autorski program QIPS – Szybkich Usprawnień w Rozwiązywaniu Problemów!

0
Continue
shopping
shopping cart (0)

No products in the cart.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.